بهداشت و ایمنی

 برای پیرامید هیچ چیز مهم تر از سلامت و امنیت کارکنان ،مشتریان ،شرکا و عموم مردم نیست.

برنامه بهداشت و ایمنی ما از رویه های واضح و مؤثری ساخته شده است که خطات ناشی از کار را به حداقل میرساند.

کاهش اتفاقات و حوادث در پروژه ها مستلزم اجرای پروتکل های ایمنی و بهداشتی در تمامی ابعاد است. 

تجزیه و تحلیل ریسک قبل از شروع ،  حضور پیوسته مسئول ایمنی و بهداشت در تمامی پروژه ها ، استقرار استاندارد های ایمنی در تمامی سطوح و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه برای هر عمل ، همگی از اقداماتی هستند که اهداف ایمنی و بهداشت را در شرکت پیرامید محقق میکنند.

نظراتـــــــــ

G-VQ8GQNHQL1